ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 - 28 ธันวาคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก

เรื่อง ผลการสอบเข้าศึกษา

--------------

           ตามประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู จำนวน 60 คน นั้น
          บัดนี้ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 ได้ดำเนินการเรียบร้อย ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูปีการศึกษา 2562 ภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบ พบว่าคุณสมบัติที่ท่านให้มาไม่เป็นไปตามความจริง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ท่านในการศึกษาต่อระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูทันทีโดยที่ท่านจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้และรวมถึงค่าใช้จ่าย ที่ท่านได้ชำระมาแล้วทั้งหมดดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

          ให้ผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 ลำดับที่ 1 – 60 มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ชำระค่าลงทะเบียนทั้งหมด และเข้ารับการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ในวันเสาร์ที่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 5 ชั้น มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ส่วนอินโดจีน ถ้านักศึกษาท่านใดไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                           ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 

ประภาพรรณ  รักเลี้ยง
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ  รักเลี้ยง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
รับสมัครระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 - 28 ธันวาคม 2562

เอกสารแนบท้าย Download