ชีวิตในรั้วมหาลัย

ชีวิตในรั้วมหาลัย

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2545 ณ เลขที่ 693 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในชื่อของ วิทยาลัยพิษณุโลก มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 8 ไร่  ผู้ขอรับใบอนุญาต คือ อาจารย์สุนทร รักเลี้ยง1

หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมีบริการหอพักสำหรับนักศึกษา เพื่อเป็นที่พักอาศัย อำนวยความสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางไกล เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ฝึกฝนให้รู้จักดูแลตัวเอง ช่วยเหลือบุคคลอื่น และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ โดยมีระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบคีย์การ์ดและสแกนลายนิ้วมือผ่านเข้า-ออกประตูอาคารและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi ที่ครอบคลุมทั่วทั้งหอพัก

2

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญด้านการให้โอกาสทางการศึกษา ได้จัดสรรทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านต่างๆ ให้ศึกษาจนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีแหล่งทุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3

สโมสร ชมรม และกิจกรรมที่หลากหลาย

มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ หลากหลายรูปแบบ อาทิ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา  สโมสรนักศึกษา และชมรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ฝึกการบริหารงาน  การรับผิดชอบตนเอง  และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

4

บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมีการบริการระบบสารสนเทศ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และบริการ Account อีเมล์สำหรับนักศึกษา พร้อมทั้งมีจุดบริการเครือข่ายไร้สายแบบ Wi-Fi ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

5

บริการห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมีสำนักหอสมุดกลางให้บริการ มีหนังสือภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหลากหลายแขนง รวมถึงสารสนเทศและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย ไว้รองรับและบริการนักศึกษา เพื่อศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ทำให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

6

สถานที่ออกกำลังกายและสันทนาการ

มหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่ออกกำลังกายพร้อมจัดหาอุปกรณ์การออกกำลังกายต่างๆ  โดยมีทั้งฟิตเนสเซ็นเตอร์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามบาส สนามแบตมินตัน สนามเทนนิส และโรงยิม  เพื่อใช้ในการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ และเป็นสถานที่ผ่อนคลายไว้บริการนักศึกษา