หลักสูตรปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Business Computer
บธ.บ. (การจัดการ)
Management
บธ.บ. (การตลาด)
Marketing
บช.บ. (การบัญชี)
Accounting
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Information Technology
คณะนิติศาสตร์
น.บ. (นิติศาสตร์)
สาขาวิชานิติศาสตร์
Laws
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
Occupational Health and Safety