ติดต่อเรา

  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
    93 หมู่ 5 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
    โทร  : 055-0000386-7
    โทรสาร : 055-000391
 
  สำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษา
    ตึกอาคาร 5 ชั้น สำนักงานชั้น 2
    โทร  : 055-0000386-7 ต่อ 119